BICOL-MAN

"Be Cool Man"

Basic Bikol Words/Phrases

 • Good  morning/afternoon/evening     Marhay na aga/hapon/banggi
 • Thank you                                                       Dios mabalos
 • Beautiful                                                          Magayon
 • Beautiful girl                                                  Daragang magayon
 • I love you                                                       Namomotan ta ka
 • What is your name?                                    Anong pangaran mo?
 • My name is…                                                 ______  an ngaran ko
 • Where are you going?                                Masain ka?
 • I’m glad to meet you                                  Kaogmahan kong makabisto ka
 • How are you?                                                Kumusta ka?
 • I’m sorry                                                        Patawarun mo ako
 • Yes                                                                    Iyo
 • No                                                                     Dai
 • Please                                                             Tabi
 • Please speak slowly                                  Pakiluway-luwayan man tabi an pagtaram mo
 • What is this?                                                Ano ini?
 • How much is this?                                    Gurano ini?
 • Do you speak English?                            Tatao ka magtaram English?
 • Do you understand?                                Nakakasabot/Nakakaintindi ka?
 • Where is…                                                    Hain ang…
 • Where are… ?                                             Hain ang mga…
 • How do you say____ in Bikol?           Pano sabihun ang ____ sa Bikol?
 • I’m tired                                                      Pagal na ako
 • It’s ok                                                           Ayus lng yan
 • Mother                                                        Ina
 • Father                                                         Ama
 • Brother                                                      tugang na lalaki
 • Sister                                                          tugang na babayi
 • Where is the nearest restroom?   Hain ang pinakaharaning banyo?
 • Goodbye                                                  Paaram
 • What time is it?                                     Anong oras na?
 • Do you have … ?   Igwa ka … ?
 • Do you sell … ?     Nagpapabakal ka … ?


Advertisements
%d bloggers like this: